Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1112
2009 | Bài báo quốc tế | 1077
2011 | Bài báo trong nước | 1083
2009 | Bài báo quốc tế | 887
2011 | Bài báo quốc tế | 985
2012 | Bài báo quốc tế | 1115
2010 | Bài báo trong nước | 1173
2011 | Bài báo trong nước | 1075
2012 | Bài báo trong nước | 1066
2012 | Bài báo trong nước | 1092
2010 | Bài báo trong nước | 1058
2013 | Bài báo quốc tế | 1194
2009 | Bài báo trong nước | 1162
2013 | Bài báo quốc tế | 1085