Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1447
2009 | Bài báo quốc tế | 1399
2011 | Bài báo trong nước | 1412
2009 | Bài báo quốc tế | 1179
2011 | Bài báo quốc tế | 1290
2012 | Bài báo quốc tế | 1448
2010 | Bài báo trong nước | 1508
2011 | Bài báo trong nước | 1428
2012 | Bài báo trong nước | 1408
2012 | Bài báo trong nước | 1443
2010 | Bài báo trong nước | 1386
2013 | Bài báo quốc tế | 1522
2011 | Bài báo trong nước | 1270
2009 | Bài báo trong nước | 1518
2013 | Bài báo quốc tế | 1421