Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1050
2009 | Bài báo quốc tế | 1010
2011 | Bài báo trong nước | 1024
2009 | Bài báo quốc tế | 845
2011 | Bài báo quốc tế | 918
2012 | Bài báo quốc tế | 1041
2010 | Bài báo trong nước | 1121
2011 | Bài báo trong nước | 1000
2012 | Bài báo trong nước | 1012
2012 | Bài báo trong nước | 1036
2010 | Bài báo trong nước | 1004
2013 | Bài báo quốc tế | 1130
2009 | Bài báo trong nước | 1109
2013 | Bài báo quốc tế | 1014