Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1312
2013 | Bài báo trong nước | 3224
2010 | Bài báo trong nước | 1368
2012 | Bài báo quốc tế | 1408
2013 | Bài báo quốc tế | 1381
2010 | Bài báo trong nước | 1484
2011 | Bài báo quốc tế | 1368
2013 | Bài báo trong nước | 1338
2010 | Bài báo trong nước | 1376
2012 | Bài báo quốc tế | 1348
2010 | Bài báo trong nước | 1422
2012 | Bài báo quốc tế | 1337
2013 | Bài báo quốc tế | 1288
2013 | Bài báo quốc tế | 1466
2012 | Bài báo quốc tế | 1404
2011 | Bài báo quốc tế | 1420
2010 | Bài báo quốc tế | 1289