Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1275
2013 | Bài báo trong nước | 3052
2010 | Bài báo trong nước | 1334
2012 | Bài báo quốc tế | 1369
2013 | Bài báo quốc tế | 1338
2010 | Bài báo trong nước | 1439
2011 | Bài báo quốc tế | 1330
2013 | Bài báo trong nước | 1299
2010 | Bài báo trong nước | 1339
2012 | Bài báo quốc tế | 1309
2010 | Bài báo trong nước | 1383
2012 | Bài báo quốc tế | 1298
2013 | Bài báo quốc tế | 1255
2013 | Bài báo quốc tế | 1417
2012 | Bài báo quốc tế | 1361
2011 | Bài báo quốc tế | 1377
2010 | Bài báo quốc tế | 1254