Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1789
2013 | Bài báo trong nước | 4669
2010 | Bài báo trong nước | 1911
2012 | Bài báo quốc tế | 1975
2013 | Bài báo quốc tế | 1955
2010 | Bài báo trong nước | 2017
2011 | Bài báo quốc tế | 1955
2013 | Bài báo trong nước | 1870
2010 | Bài báo trong nước | 1946
2012 | Bài báo quốc tế | 1898
2010 | Bài báo trong nước | 1950
2012 | Bài báo quốc tế | 1848
2013 | Bài báo quốc tế | 1800
2013 | Bài báo quốc tế | 1970
2012 | Bài báo quốc tế | 1925
2011 | Bài báo quốc tế | 1978
2010 | Bài báo quốc tế | 1770