Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2055
2013 | Bài báo trong nước | 5434
2010 | Bài báo trong nước | 2210
2012 | Bài báo quốc tế | 2264
2013 | Bài báo quốc tế | 2248
2010 | Bài báo trong nước | 2307
2011 | Bài báo quốc tế | 2260
2013 | Bài báo trong nước | 2157
2010 | Bài báo trong nước | 2237
2012 | Bài báo quốc tế | 2205
2010 | Bài báo trong nước | 2259
2012 | Bài báo quốc tế | 2131
2013 | Bài báo quốc tế | 2061
2013 | Bài báo quốc tế | 2227
2012 | Bài báo quốc tế | 2214
2011 | Bài báo quốc tế | 2280
2010 | Bài báo quốc tế | 2043