Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1675
2013 | Bài báo trong nước | 4288
2010 | Bài báo trong nước | 1785
2012 | Bài báo quốc tế | 1833
2013 | Bài báo quốc tế | 1819
2010 | Bài báo trong nước | 1888
2011 | Bài báo quốc tế | 1822
2013 | Bài báo trong nước | 1741
2010 | Bài báo trong nước | 1814
2012 | Bài báo quốc tế | 1765
2010 | Bài báo trong nước | 1825
2012 | Bài báo quốc tế | 1720
2013 | Bài báo quốc tế | 1681
2013 | Bài báo quốc tế | 1850
2012 | Bài báo quốc tế | 1804
2011 | Bài báo quốc tế | 1841
2010 | Bài báo quốc tế | 1657