Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2194
2013 | Bài báo trong nước | 5855
2010 | Bài báo trong nước | 2372
2012 | Bài báo quốc tế | 2430
2013 | Bài báo quốc tế | 2395
2010 | Bài báo trong nước | 2466
2011 | Bài báo quốc tế | 2424
2013 | Bài báo trong nước | 2310
2010 | Bài báo trong nước | 2395
2012 | Bài báo quốc tế | 2365
2010 | Bài báo trong nước | 2429
2012 | Bài báo quốc tế | 2285
2013 | Bài báo quốc tế | 2211
2013 | Bài báo quốc tế | 2381
2012 | Bài báo quốc tế | 2374
2011 | Bài báo quốc tế | 2448
2010 | Bài báo quốc tế | 2201