Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1192
2013 | Bài báo trong nước | 2702
2010 | Bài báo trong nước | 1254
2012 | Bài báo quốc tế | 1293
2013 | Bài báo quốc tế | 1254
2010 | Bài báo trong nước | 1349
2011 | Bài báo quốc tế | 1246
2013 | Bài báo trong nước | 1223
2010 | Bài báo trong nước | 1253
2012 | Bài báo quốc tế | 1227
2010 | Bài báo trong nước | 1306
2012 | Bài báo quốc tế | 1224
2013 | Bài báo quốc tế | 1175
2013 | Bài báo quốc tế | 1322
2012 | Bài báo quốc tế | 1280
2011 | Bài báo quốc tế | 1300
2010 | Bài báo quốc tế | 1178