Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1580
2013 | Bài báo trong nước | 3990
2010 | Bài báo trong nước | 1672
2012 | Bài báo quốc tế | 1709
2013 | Bài báo quốc tế | 1705
2010 | Bài báo trong nước | 1781
2011 | Bài báo quốc tế | 1684
2013 | Bài báo trong nước | 1639
2010 | Bài báo trong nước | 1682
2012 | Bài báo quốc tế | 1652
2010 | Bài báo trong nước | 1714
2012 | Bài báo quốc tế | 1618
2013 | Bài báo quốc tế | 1573
2013 | Bài báo quốc tế | 1749
2012 | Bài báo quốc tế | 1688
2011 | Bài báo quốc tế | 1740
2010 | Bài báo quốc tế | 1549