Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1490
2013 | Bài báo trong nước | 3733
2010 | Bài báo trong nước | 1569
2012 | Bài báo quốc tế | 1600
2013 | Bài báo quốc tế | 1597
2010 | Bài báo trong nước | 1677
2011 | Bài báo quốc tế | 1573
2013 | Bài báo trong nước | 1532
2010 | Bài báo trong nước | 1574
2012 | Bài báo quốc tế | 1545
2010 | Bài báo trong nước | 1604
2012 | Bài báo quốc tế | 1524
2013 | Bài báo quốc tế | 1471
2013 | Bài báo quốc tế | 1659
2012 | Bài báo quốc tế | 1595
2011 | Bài báo quốc tế | 1618
2010 | Bài báo quốc tế | 1466