Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1344
2013 | Bài báo trong nước | 3370
2010 | Bài báo trong nước | 1395
2012 | Bài báo quốc tế | 1436
2013 | Bài báo quốc tế | 1420
2010 | Bài báo trong nước | 1514
2011 | Bài báo quốc tế | 1401
2013 | Bài báo trong nước | 1373
2010 | Bài báo trong nước | 1405
2012 | Bài báo quốc tế | 1374
2010 | Bài báo trong nước | 1458
2012 | Bài báo quốc tế | 1364
2013 | Bài báo quốc tế | 1317
2013 | Bài báo quốc tế | 1501
2012 | Bài báo quốc tế | 1440
2011 | Bài báo quốc tế | 1450
2010 | Bài báo quốc tế | 1320