Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2535
2013 | Bài báo trong nước | 6784
2010 | Bài báo trong nước | 2767
2012 | Bài báo quốc tế | 2803
2013 | Bài báo quốc tế | 2778
2010 | Bài báo trong nước | 2854
2011 | Bài báo quốc tế | 2833
2013 | Bài báo trong nước | 2675
2010 | Bài báo trong nước | 2759
2012 | Bài báo quốc tế | 2736
2010 | Bài báo trong nước | 2837
2012 | Bài báo quốc tế | 2630
2013 | Bài báo quốc tế | 2551
2013 | Bài báo quốc tế | 2733
2012 | Bài báo quốc tế | 2755
2011 | Bài báo quốc tế | 2807
2010 | Bài báo quốc tế | 2559