Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1109
2009 | Bài báo trong nước | 1357
2010 | Bài báo trong nước | 1065
2010 | Bài báo trong nước | 1048
2011 | Bài báo trong nước | 1105
2009 | Bài báo quốc tế | 1010
2011 | Bài báo trong nước | 1038
2013 | Bài báo quốc tế | 1346
2011 | Bài báo quốc tế | 1056
2010 | Bài báo trong nước | 1085
2009 | Bài báo trong nước | 1188
2009 | Bài báo trong nước | 1073
2009 | Bài báo trong nước | 1089
2011 | Bài báo trong nước | 1119
2011 | Bài báo trong nước | 1052
2010 | Bài báo trong nước | 1062