Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1449
2009 | Bài báo trong nước | 1739
2010 | Bài báo trong nước | 1406
2010 | Bài báo trong nước | 1415
2011 | Bài báo trong nước | 1466
2009 | Bài báo quốc tế | 1334
2011 | Bài báo trong nước | 1400
2012 | Bài báo trong nước | 1260
2013 | Bài báo quốc tế | 1736
2011 | Bài báo quốc tế | 1389
2010 | Bài báo trong nước | 1460
2009 | Bài báo trong nước | 1556
2009 | Bài báo trong nước | 1424
2009 | Bài báo trong nước | 1439
2011 | Bài báo trong nước | 1455
2011 | Bài báo trong nước | 1397
2010 | Bài báo trong nước | 1398