Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo trong nước | 1046
2010 | Bài báo trong nước | 1005
2011 | Bài báo trong nước | 1043
2009 | Bài báo quốc tế | 940
2013 | Bài báo quốc tế | 1035
2011 | Bài báo quốc tế | 991
2010 | Bài báo trong nước | 1020
2009 | Bài báo trong nước | 1124
2009 | Bài báo trong nước | 1011
2009 | Bài báo trong nước | 1021
2011 | Bài báo trong nước | 1066