Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Le Thi Minh Thanh, Tran Quoc Trong, Tran Duy Quy, Ngo Dinh Binh

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Proceeding of the 4th International conference for the Development of Integrated Pest Management in Asia and Africa (20-22 January 2011).

Tập,(số),trang: 87 – 91.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1314
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014