HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-KHCNVN ngày 25/6/2008 về việc phân cấp đoàn ra, đoàn vào và Quyết định số 1211/QĐ-KHCNVN ngày 10/7/2008 của Chủ tịch Viện KH&CNVN về việc ủy quyền cho các đơn vị KHCN công lập và một số đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Viện KH&CNVN được quyền quyết định cử cán bộ đi nước ngoài và đón khách nước ngoài vào làm việc, Viện Công nghệ sinh học đã ra Quyết định số 184/QĐ-CNSH ngày 07/8/2008 về việc ban hành "Quy chế hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ sinh học" nhằm đưa ra các quy định đối với công tác Hợp tác quốc tế và làm cơ sở để cán bộ trong Viện thực hiện theo đúng thủ tục.

Hợp tác quốc tế là một nhân tố quan trọng để xây dựng tiềm lực KH-CN của các đơn vị nói chung và Viện Công nghệ sinh học nói riêng. Vì vậy kể từ khi thành lập cho đến nay, công tác hợp tác quốc tế luôn luôn được các thế hệ Ban lãnh đạo và các nhà khoa học coi trọng. Kể từ sau khi được phân cấp, Viện Công nghệ sinh học đã chủ động được hơn trong các công tác Hợp tác quốc tế (gồm có việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài, đón tiếp các chuyên gia nước ngoài vào làm việc và ký kết hợp tác, dự án HTQT song phương, v.v) từ đó đem lại những kết quả hợp tác có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Viện như:

1.     Nhiều cán bộ khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu cơ bản đã đạt được trình độ quốc tế do thường xuyên được cập nhật các thông tin khoa học mới thông qua các chuyến đi công tác trao đổi khoa học, hội nghị và hội thảo quốc tế.

2.     Viện Công nghệ sinh học thông qua hợp tác quốc tế đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao.

3.     Các cán bộ khoa học trẻ được cử đi học tập ở nước ngoài có điều kiện để tiếp cận với nền khoa học tiên tiến của thế giới.

4.     Một số thiết bị nghiên cứu quý giá đã được các tổ chức nước ngoài trang bị để phục vụ cho nghiên cứu.

Các chương trình hợp tác quốc tế giữa Viện Công nghệ sinh học với nước ngoài được thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Trao đổi cán bộ;

b) Đào tạo dài hạn (thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, cộng tác viên khoa học);

c) Đào tạo ngắn hạn (training courses);

d) Tổ chức tại Việt Nam các lớp học chuyên đề;

e) Tổ chức tại Việt Nam các hội nghị, hội thảo và các seminar khoa học quốc tế.

Viện Công nghệ sinh học đã, đang và sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc hợp tác quốc tế, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, trao đổi cán bộ với các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học.


Phụ trách Hợp tác quốc tế

CV. Phạm Nguyệt Minh pham_nguyet_minh1

  • Viện Công nghệ sinh học
  • 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: (84.4) 38 362599  
  • Fax: (84.4) 38 363144
  • Email: minhpn@ibt.ac.vn