Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Shanin Ilya, Nguyen Thi Dieu Thuy, Eremin Sergei.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: International Conference Biocatalysis - 2013: Fundamentals and Applications, 2-5 July 2013, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,

Tập,(số),trang: 87-88.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1409
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014