Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1085
2010 | Bài báo trong nước | 1031
2010 | Bài báo quốc tế | 1143
2010 | Bài báo quốc tế | 1035
2011 | Bài báo quốc tế | 1146
2010 | Bài báo quốc tế | 1065
2010 | Bài báo quốc tế | 1065
2013 | Bài báo quốc tế | 1093
2013 | Bài báo quốc tế | 1061
2013 | Bài báo quốc tế | 994
2013 | Bài báo quốc tế | 1062
2009 | Bài báo trong nước | 1199
2009 | Bài báo trong nước | 1102
2011 | Bài báo trong nước | 1048
2011 | Bài báo trong nước | 3339
2001 | Bài báo trong nước | 1046
2013 | Bài báo trong nước | 1070
2011 | Bài báo trong nước | 1039
2013 | Bài báo trong nước | 1112