Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1022
2010 | Bài báo quốc tế | 1078
2010 | Bài báo quốc tế | 970
2011 | Bài báo quốc tế | 1060
2010 | Bài báo quốc tế | 1000
2010 | Bài báo quốc tế | 995
2013 | Bài báo quốc tế | 1034
2013 | Bài báo quốc tế | 992
2013 | Bài báo quốc tế | 949
2013 | Bài báo quốc tế | 993
2009 | Bài báo trong nước | 1145
2009 | Bài báo trong nước | 1051
2011 | Bài báo trong nước | 3122
2013 | Bài báo trong nước | 1016
2013 | Bài báo trong nước | 1055