Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1402
2010 | Bài báo trong nước | 1342
2010 | Bài báo quốc tế | 1466
2010 | Bài báo quốc tế | 1361
2011 | Bài báo quốc tế | 1504
2010 | Bài báo quốc tế | 1423
2010 | Bài báo quốc tế | 1418
2013 | Bài báo quốc tế | 1420
2013 | Bài báo quốc tế | 1418
2013 | Bài báo quốc tế | 1264
2013 | Bài báo quốc tế | 1391
2009 | Bài báo trong nước | 1560
2009 | Bài báo trong nước | 1446
2011 | Bài báo trong nước | 1394
2011 | Bài báo trong nước | 4447
2001 | Bài báo trong nước | 1381
2013 | Bài báo trong nước | 1393
2011 | Bài báo trong nước | 1365
2012 | Bài báo trong nước | 1300
2013 | Bài báo trong nước | 1431