Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Liem NT, Tung CV, Hien ND, Hien TT, Chau NQ, Long HT, Hien NT, Mai le Q, Taylor WR, Wertheim H, Farrar J, Dinh Duy Khang, Horby P.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: Clin Infect Dis. 2009 Jun 15;

Tập,(số),trang: 48(12):1639-46.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1388
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014