Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1202
2010 | Bài báo trong nước | 1470
2012 | Bài báo trong nước | 1429
2011 | Bài báo trong nước | 1434
2013 | Bài báo trong nước | 1434
2011 | Bài báo trong nước | 1381
2009 | Bài báo quốc tế | 1411
2011 | Bài báo quốc tế | 1374
2009 | Bài báo trong nước | 1451
2009 | Bài báo trong nước | 1350
2011 | Bài báo quốc tế | 1454
2012 | Bài báo quốc tế | 1417
2012 | Bài báo quốc tế | 1396
2010 | Bài báo quốc tế | 1456
2009 | Bài báo quốc tế | 1168
2009 | Bài báo quốc tế | 1352
2010 | Bài báo trong nước | 1465