Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 912
2010 | Bài báo trong nước | 1129
2012 | Bài báo trong nước | 1061
2011 | Bài báo trong nước | 1109
2013 | Bài báo trong nước | 1076
2011 | Bài báo trong nước | 1041
2009 | Bài báo quốc tế | 1089
2011 | Bài báo quốc tế | 1035
2009 | Bài báo trong nước | 1110
2009 | Bài báo trong nước | 1065
2011 | Bài báo quốc tế | 1122
2012 | Bài báo quốc tế | 1077
2012 | Bài báo quốc tế | 1066
2010 | Bài báo quốc tế | 1123
2009 | Bài báo quốc tế | 930
2009 | Bài báo quốc tế | 1037
2010 | Bài báo trong nước | 1135