Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 857
2010 | Bài báo trong nước | 1063
2011 | Bài báo trong nước | 1047
2013 | Bài báo trong nước | 1009
2009 | Bài báo quốc tế | 1026
2011 | Bài báo quốc tế | 965
2009 | Bài báo trong nước | 1042
2009 | Bài báo trong nước | 1010
2011 | Bài báo quốc tế | 1061
2012 | Bài báo quốc tế | 1011
2012 | Bài báo quốc tế | 1009
2010 | Bài báo quốc tế | 1060
2009 | Bài báo quốc tế | 888
2009 | Bài báo quốc tế | 977
2010 | Bài báo trong nước | 1077