Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1198
2010 | Bài báo trong nước | 1412
2012 | Bài báo trong nước | 1449
2010 | Bài báo quốc tế | 1350
2011 | Bài báo trong nước | 1444
2011 | Bài báo quốc tế | 1458
2009 | Bài báo trong nước | 1391
2012 | Bài báo trong nước | 1476
2009 | Bài báo trong nước | 1419
2011 | Bài báo trong nước | 1409
2011 | Bài báo quốc tế | 1350
2011 | Bài báo quốc tế | 1312
2013 | Bài báo trong nước | 1367
2010 | Bài báo trong nước | 1359
2013 | Bài báo quốc tế | 1430