Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1068
2012 | Bài báo trong nước | 1078
2010 | Bài báo quốc tế | 1029
2011 | Bài báo trong nước | 1079
2011 | Bài báo quốc tế | 1128
2009 | Bài báo trong nước | 1071
2012 | Bài báo trong nước | 1142
2009 | Bài báo trong nước | 1074
2011 | Bài báo trong nước | 1038
2011 | Bài báo quốc tế | 1040
2011 | Bài báo quốc tế | 1005
2013 | Bài báo trong nước | 1053
2010 | Bài báo trong nước | 1013
2013 | Bài báo quốc tế | 1100