Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1009
2012 | Bài báo trong nước | 1018
2010 | Bài báo quốc tế | 965
2011 | Bài báo trong nước | 1019
2011 | Bài báo quốc tế | 1061
2009 | Bài báo trong nước | 1018
2012 | Bài báo trong nước | 1088
2009 | Bài báo trong nước | 1021
2011 | Bài báo quốc tế | 986
2011 | Bài báo quốc tế | 946
2013 | Bài báo quốc tế | 1040