Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1459
2011 | Bài báo trong nước | 1584
2013 | Bài báo trong nước | 1487
2013 | Bài báo trong nước | 4377
2011 | Bài báo quốc tế | 1577
2009 | Bài báo quốc tế | 1481
2010 | Bài báo quốc tế | 1456
2013 | Bài báo quốc tế | 1518
2010 | Bài báo quốc tế | 1480
2013 | Bài báo trong nước | 1557
2010 | Bài báo trong nước | 1479
2003 | Bài báo trong nước | 1428
2011 | Bài báo trong nước | 1411
2009 | Bài báo trong nước | 1289
2009 | Bài báo trong nước | 1381
2013 | Bài báo trong nước | 1519