Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1145
2011 | Bài báo trong nước | 1254
2013 | Bài báo trong nước | 1132
2013 | Bài báo trong nước | 3292
2011 | Bài báo quốc tế | 1205
2009 | Bài báo quốc tế | 1153
2010 | Bài báo quốc tế | 1131
2013 | Bài báo quốc tế | 1156
2010 | Bài báo quốc tế | 1117
2013 | Bài báo trong nước | 1243
2010 | Bài báo trong nước | 1145
2003 | Bài báo trong nước | 1096
2011 | Bài báo trong nước | 1099
2009 | Bài báo trong nước | 1015
2009 | Bài báo trong nước | 1068
2013 | Bài báo trong nước | 1164