Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1089
2011 | Bài báo trong nước | 1188
2013 | Bài báo trong nước | 1069
2013 | Bài báo trong nước | 3071
2011 | Bài báo quốc tế | 1137
2009 | Bài báo quốc tế | 1086
2010 | Bài báo quốc tế | 1070
2013 | Bài báo quốc tế | 1096
2010 | Bài báo quốc tế | 1060
2013 | Bài báo trong nước | 1193
2010 | Bài báo trong nước | 1081
2003 | Bài báo trong nước | 1043
2011 | Bài báo trong nước | 1035
2009 | Bài báo trong nước | 1008
2013 | Bài báo trong nước | 1101