Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1067
2012 | Bài báo quốc tế | 1099
2009 | Bài báo trong nước | 1147
2009 | Bài báo trong nước | 1317
2012 | Bài báo quốc tế | 1139
2011 | Bài báo quốc tế | 1006
2010 | Bài báo trong nước | 1107
2010 | Bài báo trong nước | 1101
2012 | Bài báo quốc tế | 1088
2009 | Bài báo quốc tế | 1075
2009 | Bài báo quốc tế | 1080
2012 | Bài báo quốc tế | 1117
2013 | Bài báo trong nước | 1077
2012 | Bài báo trong nước | 1168
2011 | Bài báo quốc tế | 1087
2012 | Bài báo quốc tế | 1144
2010 | Bài báo trong nước | 1128
2013 | Bài báo trong nước | 3656
2012 | Bài báo trong nước | 1018