Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1395
2012 | Bài báo quốc tế | 1426
2009 | Bài báo trong nước | 1470
2009 | Bài báo trong nước | 1667
2012 | Bài báo quốc tế | 1469
2011 | Bài báo quốc tế | 1315
2010 | Bài báo trong nước | 1449
2010 | Bài báo trong nước | 1432
2012 | Bài báo quốc tế | 1436
2009 | Bài báo quốc tế | 1383
2009 | Bài báo quốc tế | 1385
2012 | Bài báo quốc tế | 1453
2013 | Bài báo trong nước | 1385
2012 | Bài báo trong nước | 1507
2011 | Bài báo quốc tế | 1418
2012 | Bài báo quốc tế | 1493
2010 | Bài báo trong nước | 1463
2013 | Bài báo trong nước | 4729
2012 | Bài báo trong nước | 1332