Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 998
2012 | Bài báo quốc tế | 1036
2009 | Bài báo trong nước | 1080
2009 | Bài báo trong nước | 1250
2012 | Bài báo quốc tế | 1067
2011 | Bài báo quốc tế | 940
2010 | Bài báo trong nước | 1043
2010 | Bài báo trong nước | 1041
2012 | Bài báo quốc tế | 1013
2009 | Bài báo quốc tế | 1012
2009 | Bài báo quốc tế | 1021
2012 | Bài báo quốc tế | 1049
2013 | Bài báo trong nước | 1018
2012 | Bài báo trong nước | 1122
2011 | Bài báo quốc tế | 1014
2012 | Bài báo quốc tế | 1076
2010 | Bài báo trong nước | 1073
2013 | Bài báo trong nước | 3430