Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo trong nước | 1051
2013 | Bài báo quốc tế | 1478
2011 | Bài báo quốc tế | 1297
2011 | Bài báo quốc tế | 1321
2011 | Bài báo trong nước | 1284
2012 | Bài báo trong nước | 1355
2010 | Bài báo quốc tế | 1221
2011 | Bài báo trong nước | 1406
2009 | Bài báo trong nước | 1237
2009 | Bài báo trong nước | 1251
2012 | Bài báo trong nước | 1233
2003 | Bài báo trong nước | 1296
2012 | Bài báo trong nước | 1242