Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 992
2011 | Bài báo quốc tế | 1089
2012 | Bài báo quốc tế | 1080
2009 | Bài báo quốc tế | 1002
2013 | Bài báo quốc tế | 1126
2009 | Bài báo trong nước | 1135
2010 | Bài báo trong nước | 1143
2013 | Bài báo quốc tế | 1107
2013 | Bài báo quốc tế | 1103
2013 | Bài báo trong nước | 1065
2012 | Bài báo quốc tế | 1082
2012 | Bài báo trong nước | 1124
2013 | Bài báo quốc tế | 1082
2009 | Bài báo quốc tế | 1055
2011 | Bài báo quốc tế | 1041