Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 939
2011 | Bài báo quốc tế | 1040
2012 | Bài báo quốc tế | 1021
2009 | Bài báo quốc tế | 953
2013 | Bài báo quốc tế | 1061
2009 | Bài báo trong nước | 1069
2010 | Bài báo trong nước | 1084
2013 | Bài báo quốc tế | 1051
2013 | Bài báo quốc tế | 1032
2013 | Bài báo trong nước | 1005
2012 | Bài báo quốc tế | 1022
2012 | Bài báo trong nước | 1069
2013 | Bài báo quốc tế | 1010
2009 | Bài báo quốc tế | 1002
2011 | Bài báo quốc tế | 979