Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1304
2011 | Bài báo quốc tế | 1405
2012 | Bài báo quốc tế | 1402
2009 | Bài báo quốc tế | 1283
2013 | Bài báo quốc tế | 1482
2009 | Bài báo trong nước | 1484
2010 | Bài báo trong nước | 1475
2013 | Bài báo quốc tế | 1447
2013 | Bài báo quốc tế | 1434
2013 | Bài báo trong nước | 1417
2012 | Bài báo quốc tế | 1408
2012 | Bài báo trong nước | 1461
2013 | Bài báo quốc tế | 1409
2009 | Bài báo quốc tế | 1377
2011 | Bài báo quốc tế | 1339