Các Biểu mẫu HTQT

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ra Quyết định số 715/QĐ-CNSH  ngày 29/9/2023  về việc ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Viện Công nghệ sinh học". Quyết định này thay thế cho Quyết định số 50/QĐ-CNSH ngày 03/02/2020 của Viện Công nghệ sinh học

Chi tiết Quy chế HTQT

Kèm theo là các mẫu biểu được sử dụng trong công tác HTQT của Viện.