Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Lê Gia Hy, Đặng Tuyết Phương, Phí Quyết Tiến

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật đất

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và công nghệ

Tập,(số),trang: 50(3C), tr. 610 – 616.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1394
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014