Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1096
2009 | Bài báo trong nước | 1131
2011 | Bài báo trong nước | 1125
2009 | Bài báo trong nước | 1145
2009 | Bài báo trong nước | 1076
2013 | Bài báo trong nước | 1118
2012 | Bài báo trong nước | 1119
2009 | Bài báo trong nước | 1114
2011 | Bài báo trong nước | 1080
2013 | Bài báo trong nước | 1105
2009 | Bài báo trong nước | 1135
2009 | Bài báo trong nước | 1108
2010 | Bài báo trong nước | 1114
2010 | Bài báo trong nước | 1094
2010 | Bài báo trong nước | 1109
2010 | Bài báo trong nước | 1039
2012 | Bài báo trong nước | 1103
2010 | Bài báo trong nước | 1060