Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1046
2009 | Bài báo trong nước | 1077
2011 | Bài báo trong nước | 1066
2009 | Bài báo trong nước | 1085
2009 | Bài báo trong nước | 1022
2013 | Bài báo trong nước | 1056
2012 | Bài báo trong nước | 1061
2009 | Bài báo trong nước | 1057
2011 | Bài báo trong nước | 1020
2013 | Bài báo trong nước | 1050
2009 | Bài báo trong nước | 1075
2009 | Bài báo trong nước | 1054
2010 | Bài báo trong nước | 1046
2010 | Bài báo trong nước | 1041
2010 | Bài báo trong nước | 1049
2012 | Bài báo trong nước | 1050
2010 | Bài báo trong nước | 1008