Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo trong nước | 1249
2007 | Bài báo trong nước | 1234
2012 | Bài báo trong nước | 1145
2004 | Bài báo trong nước | 1367
2009 | Bài báo trong nước | 1168
2012 | Sách chuyên khảo | 1338
2010 | Bài báo trong nước | 1227
2011 | Bài báo trong nước | 1194
2010 | Bài báo trong nước | 1163
2013 | Bài báo trong nước | 1138
2009 | Bài báo trong nước | 1228
2009 | Bài báo trong nước | 1303
2012 | Bài báo trong nước | 1368
2011 | Bài báo trong nước | 1256
2012 | Bài báo quốc tế | 1207
2010 | Bài báo trong nước | 1146
2012 | Bài báo trong nước | 1182