Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Joern Kasbohm, Bernd Erhardt, Wilhelm Steingrube, Le Thi Lai, Lai Thuy Hien, Nguyen Thi Thu Huyen .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tập,(số),trang: 8(3A): 397-404.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1504
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014