Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Keitarou Kimura, Lam-Son Phan Tran, Thi-Huyen Do, Yoshifumi Itoh .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Biosci. Biotechnol. Biochem.

Tập,(số),trang: 73(5): 1149-1155.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1404
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014