Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Huyen NTT, Eiamphungporn W, Mäder U, Liebeke M, Hecker M, Helmann JD, and Antelmann H .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Molecular Microbiology

Tập,(số),trang: 71(4):876-94.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1160
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014