Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 1237
2013 | Bài báo quốc tế | 1240
2009 | Bài báo quốc tế | 1250
2012 | Bài báo quốc tế | 1286
2009 | Bài báo trong nước | 1196
2012 | Bài báo quốc tế | 1206
2011 | Bài báo quốc tế | 1225
2012 | Bài báo quốc tế | 1127
2012 | Bài báo trong nước | 1267
2011 | Bài báo trong nước | 1328
2012 | Bài báo quốc tế | 1216
2013 | Bài báo quốc tế | 1288
2013 | Bài báo quốc tế | 1287
2012 | Bài báo quốc tế | 1188
2012 | Bài báo quốc tế | 1140
2013 | Bài báo quốc tế | 1199
2013 | Bài báo quốc tế | 1150
2013 | Bài báo quốc tế | 1188
2013 | Bài báo quốc tế | 1266