Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo quốc tế | 870
2013 | Bài báo quốc tế | 914
2009 | Bài báo quốc tế | 924
2012 | Bài báo quốc tế | 965
2012 | Bài báo quốc tế | 866
2011 | Bài báo quốc tế | 893
2012 | Bài báo quốc tế | 824
2012 | Bài báo quốc tế | 893
2013 | Bài báo quốc tế | 968
2013 | Bài báo quốc tế | 911
2012 | Bài báo quốc tế | 868
2012 | Bài báo quốc tế | 822
2013 | Bài báo quốc tế | 883
2013 | Bài báo quốc tế | 823
2013 | Bài báo quốc tế | 855
2013 | Bài báo quốc tế | 894