Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Quyền Đình Thi Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Huy Hoàng, Nông Văn Hải

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Kỷ yếu hội nghị sinh học phân tử và hóa sinh y học toàn quốc

Tập,(số),trang: 2: 185-190

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1461
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014