Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Quyền Đình Thi

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Hội nghị quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học. Nxb KH Tự nhiên và CN, Hà Nội 28/8/2009,

Tập,(số),trang: 151-157.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1439
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014