Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Kim Thoa Nguyen, Huy Hoang Nguyen, Thai Hoa Doan, and Dinh Man Tran.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Journal of the Japan Institute of Energy

Tập,(số),trang: 92: 99-105.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1733
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014