Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Thẩm Thị Thu Nga, Nguyễn Văn Cường

Đơn vị: Phòng Di truyền tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị Quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học.

Tập,(số),trang: 73-80.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1592
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014