Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Huy Hoàng, Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: In: Kỷ yếu Hội Nghị Sinh học phân tử và Hóa sinh Y học toàn quốc lần thứ 2. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 18-19/9/2010,

Tập,(số),trang: 185-190.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1404
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014