Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Vũ Văn Hạnh Vu VH and Kkim

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: For International Workshop on Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Asia Sustainability(AEPAS) December 5-6; Hoa Binh Hotel, Hanoi, Vietnam

Tập,(số),trang: 0

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 2259
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014