Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen B.X., Nguyen T.H., Viet Linh N., Kikuchi K, Nagai T., Nguyen T.M, Nguyen T.N., Nguyen T.H., Van Hanh N., Trung Thanh N., Van Lam N., Uoc N.T.

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: Reprod. Fertil. Dev.

Tập,(số),trang: 25(1): 219-220.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1406
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014