Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen Thi Men, Nguyen Viet Linh, Takashi Nagai, Atsunori Fukuda, Hiroyuki Kaneko, Junko Noguchi, Michiko Nakai, Bui Xuan Nguyen, Kazuhiro Kikuchi, Atsushi Tajima.,

Đơn vị: Phòng Công nghệ phôi

Đăng tại: Theriogenology (accepted).


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1480
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014