Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Vu VH, Quyen ÐT, Grosch R, Nguyen ND .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Korean J. Microbiol. Biotechnol.

Tập,(số),trang: 41:1–10.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1432
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014