Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Toyama T, Sei K, Yu N, Kumada H, Inoue D, Hoang H, Soda S, Chang Y C, Kikuchi S, Fujita M, and Ike M .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Water Research,

Tập,(số),trang: 43: 3765-3776.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1370
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014