Giấy mời Seminar khoa học ngày 13/09/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Biểu hiện tăng cường HNF4α thông qua hệ thống TET-ON để biệt hóa tạo tế bào giống tế bào gan từ tế bào gốc cuống rốn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Hạnh, Phòng Công nghệ phôi.
2. Tên chủ đề 2: "Hấp phụ - phản hấp phụ: phương pháp thu hồi bacteriocin hiệu quả ở quy mô sản xuất lớn";
Người trình bày: TS. Hoa Thị Minh Tú, Phòng Công nghệ vật liệu sinh học

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 30/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu sản xuất DNACAN hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa";
Người trình bày: PGS.TS. Lê Quang Huấn, Phòng Công nghệ tế bào động vật.
2. Tên chủ đề 2: "Nghiên cứu các đặc điểm di truyền của người Việt Nam qua tính đa hình của một số vùng STR trên nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính Y";
Người trình bày: Ths. Hoàng Hà, Trung tâm giám định ADN.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 30 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 16/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Xây dựng hệ xúc tác tế bào E. coli tái tổ hợp dựa trên hệ thống cytochrome P450 để tạo ra các dẫn xuất oxy hóa sesquiterpene";
Người trình bày: TS. Lý Thị Bích Thủy, Phòng Sinh hóa thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Prodigiosin từ vi sinh vật, tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Phòng Công nghệ sinh học enzyme.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.