Giấy mời Seminar khoa học ngày 23/11/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
Tên chủ đề: "Vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium: tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Hoàng Minh Hiền, Phòng Công nghệ tảo
Thời gian: 15:00-16:00, thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học ngày 09/11/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
  1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tạo phôi lợn bản địa Việt Nam";
  Người trình bày: TS. Nguyễn Việt Linh, Phòng Công nghệ phôi.
  2. Tên chủ đề 2: "Đông lạnh tinh dịch - ứng dụng bảo tồn và phát triển nguồn gen động vật".
  Người trình bày: TS. Đỗ Văn Thu, Phòng Sinh học tế bào sinh sản.
  3. Tên chủ đề 3: "The unfolded protein response upon diauxic shift of yeast cells and its involvement in mitochondria enlargement"
  Người trình bày: TS. Trần Minh Đức, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
  Thời gian: 14:30-17:00, thứ 6, ngày 09 tháng 11 năm 2018.
  Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời tham dự seminar khoa học TS. Mar Benavides và TS. Mar Benavides Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau:
1. Tên chủ đề: The SOOT-SEA initiative: Neglected impacts of air pollution on climate and health
Người trình bày: TS. Xavier Mari, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)
2. Tên chủ đề: The potential microbial degradation of black carbon in marine waters
Người trình bày: TS. Mar Benavides, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển, Pháp (IRD, Pháp)
Tóm tắt nội dung báo cáo và CV của hai tiến sỹ được gửi kèm theo giấy mời.
Thời gian: 9h00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Thứ năm)
Địa điểm: Phòng 120 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.