Giấy mời Seminar khoa học ngày 09/11/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
  1. Tên chủ đề 1: "Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tạo phôi lợn bản địa Việt Nam";
  Người trình bày: TS. Nguyễn Việt Linh, Phòng Công nghệ phôi.
  2. Tên chủ đề 2: "Đông lạnh tinh dịch - ứng dụng bảo tồn và phát triển nguồn gen động vật".
  Người trình bày: TS. Đỗ Văn Thu, Phòng Sinh học tế bào sinh sản.
  3. Tên chủ đề 3: "The unfolded protein response upon diauxic shift of yeast cells and its involvement in mitochondria enlargement"
  Người trình bày: TS. Trần Minh Đức, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng
  Thời gian: 14:30-17:00, thứ 6, ngày 09 tháng 11 năm 2018.
  Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.