Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Kkim, Vu VH, TTN Trinh, TT Nguyen, DT Quyen

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Oct 11-12, Seoul, Korea. Int’l meeting of Fed. Korean Micro. Soci

Tập,(số),trang: P228

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1478
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014