Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Lai Thuy Hien, Nguyen Thi Yen, Kanjana Thumanu, Hoang Van Thang, Le Hoai Huong, Nguyen Thi Thu Huyen .

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Workshop on Coastal marine biodiversity and bioresources of Vietnam and adjacent areas to the South China sea:

Tập,(số),trang: 33-36.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1313
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014