Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Huong, Duong Thu; Zhao, Yanan; Nguyet, Nguyen Thi; Loan, Ta Thi; Binh, Nguyen Thi Thanh; Thinh, Nguyen Van; Hanh, Nguyen Thi Hong; Perez-Perez, Guillermo I; Perlin, David S.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Medical Mycology 2013 Jul. (accepted).


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1392
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014