Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: N H Nam, P V Kiem, N K Ban, N P Thao, N X Nhiem, N X Cuong, C Tistaert, B Dejaegher, Y V Heyden, J Q-Leclercq, D T Thao, C V Minh .

Đơn vị: Phòng Thử nghiệm sinh học

Đăng tại: Phytochemistry Letters

Tập,(số),trang: 4: 348-352

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1416
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014