Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Kim Thoa Nguyen, Cornelia Virus, Nils Günnewich, Frank Hannemann, and Rita Bernhardt.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Chembiochem

Tập,(số),trang: 13: 1161–1166.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1511
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014