Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: H-Cuong Le, N-Hai Truong and Thomas Schweder .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Biotechnol.J.

Tập,(số),trang: 10: 3923.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1495
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014