Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Chu Hoàng Hà, Phạm Thị Vân, Lê Trần Bình

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị Quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và Quản lý an toàn sinh học - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ:

Tập,(số),trang: 19-28.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1656
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014