Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo quốc tế | 1163
2010 | Bài báo quốc tế | 1203
2013 | Bài báo quốc tế | 1137
2012 | Bài báo quốc tế | 1209
2012 | Bài báo quốc tế | 1287
2010 | Bài báo quốc tế | 1331
2010 | Bài báo quốc tế | 1340
2011 | Bài báo quốc tế | 1198
2011 | Bài báo quốc tế | 1242
2012 | Bài báo trong nước | 1270
2012 | Bài báo trong nước | 1239
2012 | Bài báo trong nước | 1157
2013 | Bài báo quốc tế | 1260
2012 | Bài báo quốc tế | 1150
2012 | Bài báo trong nước | 1290
2009 | Bài báo quốc tế | 1087
2012 | Bài báo quốc tế | 1219