Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo quốc tế | 854
2010 | Bài báo quốc tế | 865
2013 | Bài báo quốc tế | 824
2012 | Bài báo quốc tế | 905
2012 | Bài báo quốc tế | 935
2010 | Bài báo quốc tế | 957
2010 | Bài báo quốc tế | 941
2011 | Bài báo quốc tế | 850
2011 | Bài báo quốc tế | 877
2013 | Bài báo quốc tế | 893
2012 | Bài báo quốc tế | 834
2009 | Bài báo quốc tế | 790
2012 | Bài báo quốc tế | 868