Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo trong nước | 1175
2013 | Bài báo trong nước | 1198
2013 | Bài báo trong nước | 1191
2012 | Bài báo trong nước | 1280
2011 | Bài báo quốc tế | 1161
2013 | Bài báo quốc tế | 1191
2010 | Bài báo trong nước | 1200
2011 | Bài báo quốc tế | 1203
2011 | Bài báo trong nước | 1138
2010 | Bài báo trong nước | 1087
2011 | Bài báo trong nước | 1298
2012 | Bài báo trong nước | 1164