Thể loại: Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Thanh Hòa Nguyễn Văn Đề

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: NXB Y học

Tập,(số),trang: 326 trang

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1297

Review

Viết bởiMien dich hoc

Thông tin sách:

Nguyễn Văn Đề, Lê Thanh Hòa (2010). “Sán dây /ấu trùng sán lợn và sinh học phân tử ứng dụng”. NXB Y học, 2010; 326 trang; Giấy phép số: 227-2010/CXB/19-30/YH; Lưu chiểu: Quí II/2010.

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014