Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo trong nước | 1270
2012 | Bài báo trong nước | 1230
2012 | Bài báo trong nước | 1332
2013 | Bài báo trong nước | 1309
2011 | Bài báo trong nước | 1326
2013 | Bài báo trong nước | 4375
2012 | Bài báo quốc tế | 1286
2011 | Bài báo quốc tế | 1353
2013 | Bài báo quốc tế | 1261
2012 | Bài báo quốc tế | 1239
2012 | Bài báo quốc tế | 1332
2013 | Bài báo quốc tế | 1232
2012 | Bài báo quốc tế | 1254
2012 | Bài báo quốc tế | 1211