Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Trinh DK, Quyen DT, Do TT, Nghiem NM

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Turk. J. Biol.

Tập,(số),trang: 37:377-384.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1187
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014