Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Byung-Kyu Noh, Jung Kyu Lee, Hee-jin Jun, Ji Hae Lee, Yaoyao Jia, Minh Hien Hoang, Jung-Wan Kim, Kwan-Hwa Park, Sung-Joon Lee.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: Biochem Biophys Res Commun

Tập,(số),trang: 414(2): 361-6.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1291
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014