Tất cả các công bố khoa học: 1203

2011 | Bài báo quốc tế | 1264
2011 | Bài báo quốc tế | 1239
2012 | Bài báo quốc tế | 1262
2013 | Bài báo quốc tế | 1181
2009 | Bài báo quốc tế | 1249
2012 | Bài báo trong nước | 1213
2012 | Bài báo trong nước | 1240
2013 | Bài báo trong nước | 1225
2013 | Bài báo trong nước | 1210
2011 | Bài báo trong nước | 1261
2011 | Bài báo trong nước | 1240
2013 | Bài báo trong nước | 1714
2011 | Bài báo trong nước | 1208
2009 | Bài báo trong nước | 1210
2012 | Bài báo trong nước | 1140