Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 995
2013 | Bài báo quốc tế | 1121
2010 | Bài báo trong nước | 1268
2013 | Bài báo quốc tế | 1077
2010 | Bài báo quốc tế | 1289
2010 | Bài báo quốc tế | 1287
2010 | Bài báo trong nước | 1251
2010 | Bài báo quốc tế | 1292
2010 | Bài báo quốc tế | 1266
2012 | Bài báo trong nước | 1253
2012 | Bài báo trong nước | 1093
2010 | Bài báo trong nước | 1227
2010 | Bài báo trong nước | 1275
2010 | Bài báo trong nước | 1207
2009 | Bài báo trong nước | 1174
2009 | Bài báo trong nước | 1186
2012 | Bài báo trong nước | 1258
2009 | Bài báo trong nước | 1207
2012 | Bài báo trong nước | 1170
2007 | Bài báo trong nước | 1203