Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1218
2013 | Bài báo quốc tế | 1360
2010 | Bài báo trong nước | 1543
2013 | Bài báo quốc tế | 1311
2010 | Bài báo quốc tế | 1557
2010 | Bài báo quốc tế | 1565
2010 | Bài báo trong nước | 1504
2010 | Bài báo quốc tế | 1545
2010 | Bài báo quốc tế | 1523
2012 | Bài báo trong nước | 1516
2012 | Bài báo trong nước | 1343
2010 | Bài báo trong nước | 1498
2010 | Bài báo trong nước | 1545
2010 | Bài báo trong nước | 1524
2009 | Bài báo trong nước | 1440
2009 | Bài báo trong nước | 1425
2012 | Bài báo trong nước | 1506
2009 | Bài báo trong nước | 1460
2012 | Bài báo trong nước | 1419
2007 | Bài báo trong nước | 1454